HLAVNÍ MENU LEVÉ MENU 0 ks

Zboží objednané přes E-shop

v pracovních dnech do 14:00
bude odesláno
v den objednání.

 

Platí pro zboží označené skladem a platbu dobírkou

 

 


 

 

KOŠÍK:
0 ks  0 EUR
   ČESKÉ ZLATNICTVÍ, PALACKÉHO TŘÍDA 88, BRNO, TELEFON: +420 549 211 513
NYNÍ JSTE NA
SK VERZI ESHOPU

Všeobecné obchodní a dodací podmínky, doprava a platba

 

• Identifikace smluvních stran

 

Tyto „Všeobecné obchodní a dodací podmínky" upravují smluvní vztah mezi kupujícím a firmou (dále „prodávající"):

 

Slezák Petr, spol. s r.o.
Palackého třída 403/88
612 00  Brno-Královo Pole
tel.: +420 549 211 513

IČ: 26303418
DIČ: CZ26303418

http://www.ceskezlatnictvi.cz/

Sídlo: Horní Loučky č.p. 105, Dolní Loučky, PSČ 594 55

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Kupní smlouva mezi oběma stranami je uzavřena souhlasem kupujícího se „Všeobecnými obchodními a dodacími podmínky", v okamžiku přijetí závazné objednávky prodávajícím.

 

• Informace a předmět kupní smlouvy

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, není-li u fotografie zboží uvedeno jinak.

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, typu, množství, rozměrů a kupní ceny v závazné objednávce.

• Doručení zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Místem dodání je považováno místo označené kupujícím v závazné objednávce. Prodávající se zavazuje zboží doručit na toto místo zvoleným způsobem dle závazné objednávky. Při objednávce nad stanovenou uvedenou mez se poštovné a balné neúčtuje. Za doručené zboží se považuje takové zboží, které na místě dodání převzal kupující nebo jím pověřená osoba. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Po převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

 

• Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychle opotřebení nebo zastarání.

Ke zrušení objednávky zboží ze strany prodávajícího může dojít, pokud objednané zboží se již nevyrábí, prodávající je nemá na skladě a nemůže je ani získat od třetí strany. V tomto případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího; prodávající se zavazuje neprodleně vrátit případně již zaplacenou částku.

 

• Platba

V průběhu objednávky zboží si může kupující zvolit způsob platby, a to dobírkou nebo bankovním převodem dohodnuté částky na účet prodávajícího. Zvolený způsob platby pak kupující uvede v závazné objednávce. V případě platby bankovním převodem je zboží expedováno, až po obdržení platby na účet dodavatele. Úhrada nákladů dopravy je součástí sjednané kupní ceny.

 

• Zákonná odpovědnost prodávajícího

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:

- u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
- u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

• Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e?mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

• Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Přístup k osobním údajům kupujícího je umožněn pouze vybraným zaměstnancům prodávajícího. Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo informovat uživatele s použitím těchto údajů o svých připravovaných aktivitách.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

• Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2014.

 

• EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vstahuje na vyzvednutí na prodejně - platba v hotovosti nebo kartou. 

 

 


Doprava a platba

 
 

Poštovné

Platba převodem, kartou - 80 Kč

Platba dobírkou - 140 Kč

Slovensko - 8,40 EUR

 

Při objednávce nad 3000 Kč je poštovné ZDARMA

 

Platba na prodejně (Palackého třída 88, 612 00 Brno) - ZDARMA

Na prodejně je možné platit kartou

 


 

Dobírka

Platba zboží dopravci při převzetí.

 

Platba bankovním převodem

Platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

 

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

 


Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 


 

Doporučení pro zachování životnosti šperkůŽivotnost zakoupeného šperku můžete prodloužit, pokud zabráníte styku výrobku s minerální či slanou vodou, parfémem nebo lakem na vlasy. Při nedodržení této starostlivosti může dojít k poškození šperku. Výrobek může reagovat též na kontakt s lidským potem oxidací povrchu. Před spaním doporučujeme šperk odložit. Dojde-li k podráždění pokožky, nedoporučujeme šperk déle nosit.

V případě zjištěné vady u zakoupeného šperku je potřeba jej ihned reklamovat.

Reklamace není možné uznat v případě:


  • přirozeného opotřebení

  • poškození v důsledku nedodržení řádně starostlivosti, hlavně poškození minerální a slanou vodou, lakem na vlasy, parfémem, šamponem a kondicionérem

  • poškození čistícími a chemickými prostředky

  • mechanického poškození (odření, poškrábání apod.)


České zlatnictví®

Palackého třída 88

612 00 Brno – Královo Pole

email: info@ceskezlatnictvi.cz

tel.: 608 122 381

www.ceskezlatnictvi.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLOVENSKO 

Pro Slovenské zákazníky

jsme zřídili e-shop s cenami a možností platby v Eurech.

Pro vstup klikněte sem


České zlatnictví na Facebooku


instagram

České zlatnictví na Instagramu


Na prodejně je možné platit kartou.


 Tabulka pro výběr velikosti prstenu

velikost prstenu

 


České zlatnictví v pořadu

České televize

Sama doma

 

Exkluzivně !

 

Korunovační klenoty ze zlata osázené českými granáty.

 

korunovační klenoty

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.